Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias bracht hoop en heil voor mensen die door anderen worden uitgesloten. Wij bidden U op deze eerste dag van de week om Zijn zorgzame nabijheid voor alle mensen die lijden onder eenzaamheid en verwaarlozing. Geef dat zij omgevormd worden door de liefdesgloed van de heilige Geest en zo voor anderen levende tekens worden van Uw liefde. Door Christus onze Heer.