Paus roept in vastenbrief op tot liefdadigheid die iets kost

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Ik wantrouw liefdadigheid die niets kost en geen pijn doet want echte armoede doet pijn en afgeven - waar wij afstand van kunnen doen om te helpen en anderen te verrijken door onze eigen armoede - zou niet deugdelijk zijn zonder...
ACN-20130924-01083small

"Ik wantrouw liefdadigheid die niets kost en geen pijn doet" want echte armoede doet pijn en afgeven- "waar wij afstand van kunnen doen om te helpen en anderen te verrijken door onze eigen armoede"- "zou niet deugdelijk zijn zonder deze dimensie van boetedoening". Dit is de aansporing "om getuige te zijn van de boodschap van het evangelie voor hen die leven in "materiële en geestelijke armoede" in de vastenboodschap van Paus Franciscus die 26 december 2013 is gepubliceerd en als titel heeft: "Hij werd arm zodat u door zijn armoede rijk zou kunnen worden".

In het document begint de Paus met de uitspraak van St Paulus: "Want u kent de genadegave van onze Heer Jezus Christus dat hij ofschoon rijk toch ter wille van u arm werd, zodat u door zijn armoede rijk zou kunnen worden" ( 2 kor. 8, 9) om daarna te vragen : "Wat betekenen deze woorden voor ons Christenen heden ten dage? Wat betekent deze uitnodiging om arm te worden, een leven van evangelische armoede, voor ons vandaag ? "

"Allereerst laat het ons zien, hoe God werkt. Hij toont zichzelf niet in een mantel van wereldlijke macht en weelde maar liever in zwakte en armoede: "ofschoon hij rijk was toch werd hij ter wille van ons arm….." Christus de eeuwige zoon van God, een met de Vader in macht en glorie, koos ervoor arm te zijn; hij kwam onder ons en benaderde ieder van ons; Hij nam afstand van zijn glorie en ontledigde zich zodat hij in alles gelijk kon zijn aan ons (cf Fil. 2, 7; Heb. 4, 15 ). De menswording van God is een groot mysterie ! Maar de reden voor dit alles is zijn liefde, een liefde die genade is, edelmoedigheid, een verlangen om dichtbij te komen, een liefde die niet aarzelt zichzelf aan te bieden als offer voor de geliefde. Liefdadigheid, liefde is in alles delen met degene die we liefhebben. Liefde maakt ons aan elkaar gelijk, schept gelijkheid, breekt muren af en doet afstanden verdwijnen.
God deed dit met ons. Inderdaad, "Jezus werkte met menselijke handen, dacht met een menselijke geest, handelde volgens menselijke keuzes en had lief met een menselijk hart. Geboren uit de Maagd Maria, werd hij echt een van ons, zoals wij in alles behalve in de zonde." (Gaudium et Spes 22)

"Door zichzelf arm te maken, zocht Jezus geen armoede ter wille van de armoede zelf, zoals de heilige Paulus zegt: "door zijn armoede zou U rijk kunnen worden". Dit is niet zomaar een woordspelletje of een stopwoordje. Het vat meer Gods logica samen, de logica van liefde, de logica van vleeswording en van het kruis. God liet onze redding niet uit de hemel neervallen, zoals iemand die aalmoezen geeft vanuit overvloed of vanuit een gevoel van altruisme en vroomheid. De liefde van Christus is anders. Toen Jezus in de wateren van de Jordaan stapte en gedoopt werd door Johannes de Doper deed Hij dit niet omdat hij behoefte had aan berouw of zich wilde bekeren; hij deed dit om onder mensen te zijn die vergeving nodig hebben, hij wilde onder ons zondaars zijn en de last van onze zonden op zich nemen. Op deze manier zocht hij ons te bemoedigen, ons te redden, ons te bevrijden uit onze ellende.

De "armoede waardoor Christus ons bevrijdt en rijk maakt", "is Zijn manier om van ons te houden" Wat "ons echte vrijheid geeft, echte redding en echt geluk is het medelijden, de tederheid en de solidariteit van Zijn liefde. De armoede van Christus die ons verrijkt is het aannemen van het vlees en het dragen van onze zwakheden en zorgen als uitdrukking van Gods oneindige barmhartigheid ten opzichte van ons. De armoede van Christus is de grootste van alle schatten, de weelde van Jezus is Zijn onbeperkt geloof in God de Vader, Zijn blijven vertrouwen, Zijn verlangen altijd en uitsluitend de wil van de Vader te doen en Hem lof te brengen".

"De rijkdom van Jezus is gelegen in het feit dat Hij de Zoon is; Zijn unieke relatie met de Vader is het souvereine voorrecht van deze Messias die arm is. Als Jezus ons vraagt om "Zijn juk dat licht is" op te nemen, vraagt hij ons verrijkt te worden door Zijn "armoede die rijk is" en Zijn "rijkdom die arm is", deelgenoot te worden in Zijn Geest als zoon en broeder, om zonen en dochters te worden in de Zoon, broeders en zusters in de eerstgboren broeder (cf Rom. 8, 29). Er is gezegd dat de enige echte spijt gelegen is in het feit geen heilige te zijn (L. Bloy). We zouden ook kunnen zeggen dat er maar een soort echte armoede is: niet te leven als kinderen van God en broers en zusters van Christus".

We zouden kunnen denken dat deze "weg"van armoede de weg van Jezus was, terwijl die na Hem komen de wereld kunnen redden met de juiste soort menselijke hulpbronnen. Dit is niet het geval. Op elk tijdstip en overal gaat God ermee door, de mensheid en de wereld te redden door de armoede van Christus , die zichzelf arm maakt in de sacramenten, in Zijn Woord en in Zijn Kerk, die een volk van de armen is. De rijkdom van God gaat niet over via onze rijkdom, maar onveranderlijk en uitsluitend door onze persoonlijke en gemeenschappelijke armoede, die leven krijgt door de Geest van Christus".

"In navolging van onze Meester zijn wij Christenen geroepen het hoofd te bieden aan de armoede van onze broeders en zusters, die armoede aan te voelen, ze tot onze eigen armoede te maken en om practische stappen te doen om haar te verlichten. Levensbedreigende ontbering is niet hetzelfde als armoede : totale ontbering is armoede zonder vertrouwen, zonder enige steun, zonder hoop. Er zijn drie soorten ontbering: materiële, morele en spirituele. Materiële ontbering is wat normaliter armoede genoemd wordt en treft hen die leven onder omstandigheden die strijdig zijn met menselijke waardigheid: zij die basale rechten missen en noden kennen zoals tekort aan voedsel, water, hygiene, werk en de mogelijkheid zich te ontwikkelen en in cultureel opzicht te groeien. Als antwoord op deze ontbering biedt de kerk haar hulp aan, haar diaconie . Zo komt zij tegemoet aan deze noden en verbindt zij de wonden, die het gezicht van de mensheid misvormen. In de armen en uitgestotenen zien wij het gelaat van Christus; door de armen lief te hebben en te helpen, houden wij van Christus en dienen wij Hem. Onze inspanningen zijn er ook op gericht schendingen van de menselijke waardigheid te doen ophouden, evenals discriminatie en misbruik in de wereld, want dezen zijn zo vaak de oorzaak van ontbering. Als macht, luxe en geld tot idolen worden, dan krijgen zij voorrang op de behoefte rijkdom eerlijk te verdelen. Ons bewustzijn moet zo bekeerd worden tot rechtvaardigheid, gelijkheid , eenvoud en samen delen".

"Niet minder zorgelijk is morele ontbering die bestaat uit verslaafdheid aan ondeugd en zonde. Hoeveel leed wordt er niet veroorzaakt in gezinnen omdat een van de leden- vaak een jong persoon- verslaafd is aan alcohol, verdovende middelen, gokken of pornographie! Hoeveel mensen zien niet langer een doel in hun leven of plannen voor de toekomst, hoeveel mensen hebben hoop verloren! En hoevelen zijn er in deze ontberingen ondergedompeld door oneerlijke sociale omstandigheden, door werkeloosheid, die hun de waardigheid van broodwinner ontneemt, en hoevelen door gebrek aan gelijke mogelijkheden tot opleidingen en gezondheidszorg. In zulke gevallen kan morele ontbering beschouwd worden als dreigende zelfmoord. Dit soort ontbering die ook een financiële puinhoop veroorzaakt is zonder uitzondering samenhangend met spirituele ontbering die we ondervinden als wij ons van God afwenden en zijn liefde verwerpen. Als we denken dat we God niet nodig hebben , hij die door Christus naar ons reikt, omdat wij geloven dat wij onszelf wel kunnen redden dan sturen wij aan op een val. God alleen kan ons echt redden en vrij maken".

"Het evangelie is het echte tegengif tegen geestelijke armoede. Waarheen we ook gaan, als Christenen worden wij geroepen het bevrijdende nieuws te verkondigen, dat vergeving voor begane zonden mogelijk is, dat God groter is dan onze zondigheid, dat hij ten allen tijde overvloedig van ons houdt en dat wij geschapen zijn voor gemeenschap en eeuwig leven met Hem. De Heer vraagt ons om blije herauten te zijn van deze boodschap van barmhartigheid en hoop! Het is boeiend de blijdschap van het verspreiden van dit goede nieuws te ondervinden, deelgenoot te zijn van de schat die ons is toevertrouwd, waardoor we gebroken harten troosten en hoop geven aan onze broeders en zusters die in de duisternis zijn. Dit betekent Jezus in Zijn voetspoor navolgen, Jezus, die de armen en de zondaars zocht als een schaapsherder, die Zijn verloren schapen met veel liefde zoekt. In vereniging met Christus kunnen wij moedig nieuwe paden inslaan om te evangeliseren en om bijstand te verlenen aan mensen".

Deel van de boodschap voor de advent zoals deze is gepubliceerd op AsiaNews.

Bron: AsiaNews

Vertaling: L.M. Vencken