Paus: godsdienstvrijheid in VS staat onder druk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft tegen- over Amerikaanse bisschoppen zijn grote zorg uitge- sproken over de aantasting van de godsdienstvrijheid in de...
20120120paus01

Paus Benedictus XVI heeft tegenover Amerikaanse bisschoppen zijn grote zorg uitgesproken over de aan- tasting van de godsdienst- vrijheid in de Verenigde Staten, meldt CWN.

In zijn ad liminatoespraak zei de paus dat de Amerikaanse katholieken zich moeten gaan realiseren hoezeer een vorm van radicaal secularisme een toenemende ernstige bedreiging vormt voor het publieke morele getuigenis van de Kerk op politiek en cultureel gebied. "De ernst van deze bedreigingen dient tot elk niveau van het kerkelijk leven door te dringen", aldus de paus.

Grondslagen

De VS zouden gezien hun achtergrond en fundamentele beginselen als land zeer begaan moeten zijn met de vrijheid van godsdienst, aldus de paus.
"In het hart van elke cultuur (€¦) bestaat consensus over de aard van de werkelijkheid en wat moreel goed is en daarmee over de voorwaarden voor menselijke ontplooiing. In Amerika was die consensus, zoals vastgelegd in de stichtingsakten van uw land, gebaseerd op een wereldbeeld dat niet alleen door het geloof gevormd was, maar ook op bepaalde ethische principes die voortvloeien uit de natuur. Vandaag de dag is die consensus aanzienlijk uitgehold onder invloed van krachtige nieuwe culturele stromingen die niet alleen rechtstreeks tegen de morele leer van de joods-christelijke traditie in gaan, maar in toenemende mate vijandig staan tegenover het christendom als zodanig."
Het verlies van de godsdienstvrijheid, waarschuwde de paus, is "niet alleen een bedreiging voor het christelijk geloof, maar ook voor de mensheid zelf". "Wanneer een cultuur probeert de dimensie van het ultieme mysterie te onderdrukken, en om de deuren te sluiten voor de transcendente waarheid, verarmt zij onvermijdelijk verarmde en valt zij ten prooi aan (€¦) reductionistische en totalitaire visies op de menselijke persoon en op de aard van de samenleving."

Natuurwet

Paus Benedictus drong er bij de Amerikaanse bisschoppen op aan elke gelegenheid aan te grijpen om de vrijheid van godsdienst te verdedigen en het moreel redeneren op basis van de natuurwet te bevorderen. Hij wees erop dat de traditie van de natuurwet niet probeert de echte menselijke vrijheid beperkingen op te leggen. Die traditie moet juist worden begrepen als "een ‘taal’ die ons in staat stelt onszelf en de waarheid van ons wezen te begrijpen, en zo een rechtvaardiger en humaner wereld vorm te geven."

Gewetensvrijheid

De paus zei dat hij onthutst was door de rapportages van de Amerikaanse bisschoppen over de nieuwe bedreigingen van de vrijheid van godsdienst. Hij noemde met name de initiatieven die "het recht op gewetensbezwaren" ontzeggen aan mensen die morele bezwaren hebben om mee te werken aan "praktijken die intrinsiek kwaad zijn". De paus verwees daarmee naar beleid dat van medisch personeel eist mee te werken aan abortus, of zowel ambtenaren als particulieren wil dwingen deel te nemen aan de viering van het "homohuwelijk" of om adoptiekinderen te verwijzen naar homoseksuele paren. De Amerikaanse bisschoppen hebben scherpe kritiek geuit op de regering Obama vanwege haar onwil om een gewetensclausule op te nemen ter bescherming van gewetensbewaarden.

Bron: CWN, foto: L’Osservatore Romano