Paus: Fundamentalisme en relativisme bedreigen godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In zijn deze week gepubliceerde boodschap voor de Werelddag van de Vrede, 1 januari 2011, heeft Paus Benedictus XVI de geloofsvervolging...
20101217paus01

In zijn deze week gepubliceerde boodschap voor de Werelddag van de Vrede, 1 januari 2011, heeft Paus Benedictus XVI de geloofsvervolging centraal gesteld.

De Paus verdedigt in zijn boodschap de aanwezigheid van Christenen in Irak en herinnert daarbij aan de bloedige aanslag van 31 december op de Syrisch-katholieke kathedraal in Bagdad.

 

Moeilijkheden

Ook wijst de Paus op de grote problemen die veel gelovigen ondervinden wanneer zij hun geloof willen beleven. Laat staan wanneer zij proberen hun geloof te verdedigen, zoals de Pakistaanse Asia Bibi, of wanneer zij uit overtuiging van godsdienst willen veranderen.

De Paus noemt nadrukkelijk ook de onderdrukking die Christenen in het Heilig Land ervaren, vermalen als zij worden tussen Joods en Islamitisch fundamentalisme. Zij hebben zwaar te lijden onder de strijd rond de Joodse nederzettingen, de Palestijnse guerrilla en het terroristisch radicalisme.

Maar ook elders in de wereld worden gelovigen onderdrukt: Egypte, Algerije, Soedan, Nigeria, Noord-Korea, Vietnam, China, India, Maleisië, Myanmar.

De Paus noemt de godsdienstvrijheid een "wapen van de vrede" en bepalend voor heden en toekomst van de vrede in de wereld.

 

Godsdienstvrijheid als toetssteen

Het is duidelijk dat in de meeste landen waar de godsdienstvrijheid wordt geschonden er op grote schaal sprake is van andere mensenrechtenschendingen en spanningen heersen die gemakkelijk tot gewapende conflicten en oorlog kunnen leiden. Dat is onder meer het geval in Iran en Noord-Korea, Pakistan, China, Myanmar, Soedan en Egypte.

Aldus vormt de godsdienstvrijheid, zelfs wanneer dat niet door iedereen gezien wordt, de basis van alle mensenrechten en "de lakmoesproef voor de naleving van alle andere rechten van de mens".

 

Positieve bijdrage

Boven alles stelt godsdienstvrijheid gelovigen in staat om zonder angst een bijdrage te leveren aan de samenleving en idealen na te streven die ver voorbijgaan aan de grimmige commercie.

De Paus beschouwt godsdienstvrijheid ook als basis van sociale cohesie, omdat het individuen aanzet elkaar met respect te bejegenen en om zich in te zetten voor het algemeen belang en niet alleen eigen belang of die van enkele etnische groepen.

 

Vijanden van vrede

In het document stelt de Heilige Vader vijanden van de godsdienstvrijheid gelijk aan vijanden van de vrede. Hij noemt met name het fundamentalisme en het relativisme.

De eerste maakt misbruik van de godsdienstvrijheid (van een bepaalde godsdienst) om verborgen belangen te maskeren, zoals de ondermijning van de gevestigde orde, het bemachtigen van middelen of macht, hetgeen kan leiden tot enorme schade voor de samenleving. De Paus herhaalt daarbij opnieuw zijn veroordeling van iedere vorm van geweld uit naam van God. Uit de context kan worden opgemaakt dat de Paus doelt op zowel het islamitisch als hindoeïstisch radicalisme.

 

Gevaarlijk relativisme

Opmerkelijk is dat de paus het relativisme vrijwel op hetzelfde niveau plaatst als het door eenieder veroordeelde fundamentalisme.

Het relativisme bestempelt de godsdienstige overtuiging tot iets zonder waarde en tot iets dat vreemd is aan de samenleving. Daarmee richt Benedictus XVI zich op de westerse wereld waar, onder het mom van het niet willen kwetsen van niet-westerse religieuze gevoelens, religieuze symbolen uit het openbare leven worden geweerd en de religieuze beleving steeds meer teruggedrongen wordt tot de stikte privésfeer.

"De wetten en instituten van een samenleving mogen niet zodanig worden vormgegeven dat zij de religieuze dimensies van haar burgers negeren of volledig isoleren." De bemerkingen van de Paus herinneren aan verschillende debatten en pogingen om de katholieke Kerk als "discriminerend" te veroordelen omdat zij de vrouw niet toelaat tot het ambt, weigert het "homohuwelijk" te erkennen en om gewetensbezwaren van medisch personeel ondergeschikt te maken aan het "recht van vrouwen" op abortus.

Oorlogsdreiging

Een overgrote meerderheid van de westerse wereld beschouwt de kritiek van de Paus als onzin en een poging een achterhaalde moraal te verdedigen. Benedictus XVI gaat zover te stellen dat de groeiende druk van het secularisme en relativisme op de godsdienstvrijheid tot oorlog kunnen leiden. Het lege materialisme van het Westen, die godsdienst marginaliseert, is hard op weg twee millennia christelijke beschaving en de Europese cultuur te vernietigen.

Om die reden roept de Paus de naties op hun wetgeving af te stemmen op de in de internationale wetgeving geldende religieuze- en mensenrechten.

 

Assisi symbolisch

Hij herinnert aan de Interreligieuze Gebedsdag voor de Vrede die Paus Johannes Paulus II in 1986 bijeenriep in Assisi.

"In 2011 is het de vijfentwintigste verjaardag van de Gebedsdag voor de Vrede in Assisi. Bij die gelegenheid getuigden de leiders van de grote wereldgodsdiensten ervan dat religie een factor van eenheid en vrede is en niet van verdeeldheid en conflict. De herinnering aan die ervaring geeft reden tot hoop voor een toekomst waarin alle gelovigen zal zichzelf zullen kunnen beschouwen en ook werkelijk brengers van gerechtigheid en vrede zullen zijn."

Bron: AsiaNews