Opleiding 111 seminaristen in Belgorod Rusland

Project
ACN-20160324russ38617

Project in Rusland
De historische ontmoeting tussen Paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe Patriarch Kirill was voor Kerk in Nood reden tot grote vreugde. Want de hulporganisatie zet zich al sinds bijna 25 jaar in voor de dialoog tussen de katholieke en de Russische-orthodoxe Kerk in. Paus Johannes Paulus II had de dringende wens uitgesproken om na het einde van het communistische regime de Russisch-orthodoxe kerk te helpen en de dialoog op te voeren. Men moet niet vergeten dat de Russisch-orthodoxe Kerk bij de ineenstorting van de Sovjetunie in 1991 met niets begon. De wederopbouw vroeg onnavolgbare inspanningen. Paus Johannes Paulus II droeg Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, op de Russisch-orthodoxe Kerk met daadwerkelijke naastenliefde bij te staan en de weg van de dialoog te zoeken.

Een verbinding met de Orthodoxe Kerk
Peter Humeniuk, de Rusland-deskundige van Kerk in Nood, zegt daarover: „Wij mogen dankbaar zijn eraan te mogen meewerken, dat de beide Kerken op verschillende niveaus in vertrouwen met elkaar samenwerken. Steeds wordt zowel door de H. Stoel als door onze partners in Rusland bevestigd dat dit de goede weg was. Naar aanleiding van de 10de sterfdag en 100ste geboortedag van de stichter in januari 2013 schreef Metropoliet Hilarion: “De hulporganisatie Kerk in Nood was praktisch de eerste katholieke organisatie die begreep hoe constructieve, vriendschappelijke betrekkingen met de Russische Kerk konden worden opgebouwd.” De huidige Patriarch, Kirill, zei enkele jaren geleden, dat ons werk, ook in moeilijke jaren, vaak de enige band was, die onze twee Kerken met elkaar verbond. Ook van de zijde van de H. Stoel werd Kerk in Nood steeds weer bevestigd in deze opdracht. De laatste drie Pausen hebben deze inzet uitdrukkelijk verlangd, en kardinaal Bertone noemde de hulporganisatie toen hij Kardinaal-Staatssecretaris was‚ ‘een verbinding met de Orthodoxe Kerk‘. Voor ons was de ontmoeting tussen beide kerkvorsten dan ook een aansporing en een bevestiging om op dezelfde weg door te gaan.“

Goede vruchten
Kerk in Nood verheugt zich er vooral over dat vele projecten goede vruchten hebben afgeworpen. Het gaat bij deze steun meer om een verbetering van de sfeer, om de opbouw van vertrouwen en vriendschap tussen de twee Kerken, die door het Tweede Vaticaans Concilie als “Zusterkerken” werden gedefinieerd, dan om het louter doorspelen van geld.

Een goede opleiding
Een mooi voorbeeld daarvan is de steun aan de priesteropleiding. Ondertussen is er weer een nieuwe generatie priesters en zijn er zelfs jonge bisschoppen, wier opleiding door Kerk in Nood werd ondersteund, en voor wie het heel normaal is om goede betrekkingen te onderhouden met de katholieke Kerk. Men moet niet vergeten dat de katholieken in Rusland in de minderheid zijn en dat veel orthodoxe gelovigen – en ook veel priesters – gedurende lange tijd niet de gelegenheid hadden om katholieken te leren kennen- en te leren waarderen. Een goede opleiding voor de priesters en het persoonlijke positieve contact draagt wezenlijk bij tot het wegnemen van vooroordelen.

Met de slee om de Blijde Boodschap te verkondigen
Een Orthodox seminarie, dat vanaf de stichting in 1996 door Kerk in Nood is ondersteund, is het seminarie van Belgorod. Momenteel bereiden zich daar 111 jonge mannen voor op hun priesterwijding. Het seminarie is bijzonder omdat de priesters die hier worden opgeleid, naar de meest afgelegen en minst economisch ontwikkelde gebieden van Rusland worden gezonden, om daar als priesters hun dienstwerk te verrichten, d.w.z. ’s winters met de slee of in de zomer te voet over modderige wegen verafgelegen dorpen bezoeken om de Blijde Boodschap te verkondigen.

Voortzetting succes
Het vorig jaar heeft Kerk in Nood de opleiding van de 111 seminaristen ook gesteund met 33.300 euro – d.i. 300 euro per persoon voor een heel jaar. De seminaristen en de leiding van het seminarie bedanken voor deze zusterlijke steun. Ook de Metropoliet van Belgorod en Starooskolsk dankt alle weldoeners en hoopt dat de goede samenwerking met succes wordt voortgezet.

Projectcode: 427-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/