Kerk in Nood start week van gebed voor Syrië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het is geen advent, Kerstmis, vastentijd of Pasen en toch is het tijd om te bidden en te vasten. Onze broeders en zusters in Syrië hebben ons gebed nu meer dan ooit nodig. Het nieuws dat uit Syrië komt en de beslissingen die op...
20110718_024_small

Het is geen advent, Kerstmis, vastentijd of Pasen en toch is het tijd om te bidden en te vasten. Onze broeders en zusters in Syrië hebben ons gebed nu meer dan ooit nodig. Het nieuws dat uit Syrië komt en de beslissingen die op wereldniveau genomen gaan worden over Syrië laten zien dat ons gebed van wezenlijk belang is. Het is nu de tijd om voor vrede in Syrië te bidden.

Gebed om tussenkomst voor vrede in Syrië

Barmhartige God
Luister naar de kreten van het Syrische volk,
Geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
Troost hen die treuren om hun doden
Sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
Breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
En bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop
Spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld en te zoeken naar verzoening met hun vijanden,
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
En geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus, Vorst van Vrede en Licht in de wereld,

Amen

(De geciteerde zinnen in het gebed hebben ons vanuit Syrië bereikt. We kunnen de bronnen niet steeds noemen, maar we willen de woorden ervan delen.)

Dag 1 (vrijdag 30 augustus): Hoor de aanklacht van het Syrische volk

"Het lijden is grenzeloos. Er is geen veilige plaats meer in Syrië. Het hele land is een slagveld geworden. Alle aspecten van democratie, mensenrechten, vrijheid, secularisme en burgerrechten zijn uit het oog verdwenen en niemand bekommert zich er meer om. De crisis heeft duizenden en nog eens duizenden soldaten, leden van de oppositie, burgers, mannen, vrouwen, kinderen, Moslim voorgangers en Christelijke priesters neergemaaid."

Patriarch Gregor III, Laham

We bidden voor vrede in Syrië. We bidden dat de wapens tot zwijgen worden gebracht. We bidden om een einde aan alle geweld en het gewapende conflict. We bidden met de Heilige Vader, wij allen vereend: Maria, Koningin van Vredde, bid voor Syrië, bid voor ons.

Dag 2 (zaterdag 31 augustus): Troost allen die lijden vanwege het geweld

Syrië, een slagveld: Werkplaatsen verwoest. Kinderlijke onschuld verwoest. Gezinnen en huizen, verwoest. Scholen, gebedsplaatsen, ziekenhuizen, verwoest… Een vrede tragedie ontrolt zich onder het oog van vele, zwijgende toeschouwers. Een klein land dat het beeld oproept van de zware kruisgang van Jezus. €šSimon van Cyrene’moet nog komen." 6,8 miljoen mensen zijn slachtoffer van het conflict in Syrië. De tijd van stilte nadert…, zwijgende blikken vol tranen en gebroken harten spreken een taal die ons verbindt met het Onbevlekte Hart van Maria aan de voet van het Kruis…"

Voor allen die vanwege dit conflict lijden. We bidden dat zij, na zulk een lijden en zoveel verschrikkingen, niet de hoop verliezen op een vreedzame en rechtvaardige oplossing. We bidden dat vele €šSimons van Cyrene’ zich mogen aandienen, bereid om het kruis te dragen en de last van dit volk te verlichten. Maria, Koningin van Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons.

Dag 3 (zondag 1 september): troost hen die treuren om hun geliefden

De Syrische crisis, die op 15 maart 2011 uitbrak, heeft al aan velen het leven gekost, aan te velen en in de huidige politieke toestand neemt de verwarring en ernst alleen maar toe, als nooit vertoond in de geschiedenis van het land. De Verenigde Naties melden 100.000 doden. Tegenover een dergelijke situatie schieten woorden tekort…

Steden worden verwoest en ontwikkelingsplannen liggen op het kerkhof." We horen uit Syrië: een zesjarig meisje speelde verstoppertje met haar broertje, toen het jongetje door een sluipschutter werd neergeschoten… Op het kerkhof, voor het graf van haar broertje, snikte het meisje: Kom uit je verstopplaats! Ik will niet meer spelen!"

We bidden voor de slachtoffers van deze oorlog. Voor hen allen en voor ieder van hen. Zij vormen geen aantallen, maar namen, leden van een familie. Zij zijn moeders, vaders, zonen en dochters. Zij zijn onze broeders en zusters, kinderen van God door wie zij zijn geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis. We bidden dat het recht op leven van iedereen wordt eerbiedigd en beschermd. Maria Koningin van de Vrde, bid voor Syrië, bid voor ons.

Dag 4 (maandag 2 september): Sta de buurlanden van Syrië bij in hun opvang van vluchtelingen

Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zijn er 1.971.003 Syrische vluchtelingen, vooral in Turkije, Libanon, Irak en Jordanië. Daarnaast zijn er nog vele vluchtelingen die niet zijn geregistreerd omdat zij zij zich niet durven aanmelden of omdat zij binnen Syrië zelf van huis en haard zijn verdreven. Ieder moment van de dag, heb ik maar één verlangen: naar mijn vaderland terug te keren. Mijn hart is gewond. Alleen mijn kinderen houden mij hier. Zelfs al zou mij een zekere dood wachten, als het alleen om mij zou gaan, zou ik terugkeren," jammert een moeder van twee kinderen die naar Turkije is gevlucht.

Het is onmogelijk de toekomst voor te stellen van dit land, dit vreedzame land dat ooit een toevluchtsoord was voor vele vluchtelingen uit het Midden Oosten: We vluchtten uit Irak tijdens de oorlog en trokken naar Syrië. Het was ons gelukt een nieuw leven op te bouwen, maar bijna twee jaar geleden moesten we weer naar Irak vluchten. Daar werd mijn zoon door een kogel in het hoofd getroffen, bij het voetballen. Hij overleefde, maar bleef verlamd, de kogel kon niet worden verwijderd. Een operatie is riskant. We kwamen twee maanden geleden in Turkije aan. We vonden onderdak bij een familie. Misschien vinden we hier hulp.

In Libanon zijn meer dan 700.000 vluchtelingen. Aartsbisschop Joh Darwish schrijft: We hebben sinds tien maanden hulp verleend. We begonnen met 19 gezinnen. Maar dit aantal is drastisch gestegen. We hebben nu de zorg over 580 gezinnen. Als het conflict zich verdiept en het geweld zich over het gehele land uitbreidt, zal dit aantal verder toenemen."

We bidden voor allen die zich hebben moeten losmaken van hun gezinnen, hun huizen, hun land en hun bezit. Voor allen die honger lijden en geen dak boven hun hoofd hebben. We bidden voor hen die in vluchtelingenkampen verblijven. We bidden voor alle landen die de vluchtelingen opnemen, voor allen in de gehele wereld die hulp, bijstand en zorg aan de vluchtelingen bieden. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons.

Dag 5 (dinsdag 3 september): Breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer en bescherm wie voor vrede werkt

"Het meest beklemmende van de afgelopen drie jaar is de afwezigheid van dialoog, de smart en wanhoop die zich van dit volk meester maken. Twee jaar lang is er nu gevochten en gestreden. Wie herinnert zich nu nog dat het aanvankelijk ging om strijd tegen onrecht, gebrek aan vrijheid, onderdrukking. De posities van de strijdende partijen zijn verhard. Wat begon als een burgeroorlog, is nu uitgelopen op een probleem van internationale orde, maar zonder dichter bij een oplossing te komen. Economische en geopolitieke belangen winnen een oorlog die ver staat van wat het Syrische volk voor ogen staat. "Laat de oorlog ophouden en mogen wij naar huis terugkeren", bidden de Syrische kinderen dag in dag uit. Dat is alles wat zij verlangen. Dat is alles waar zij naar uitzien, dat de oorlog ophoudt.

We bidden voor de politieke leiders van het land en de gehele wereld, dat zij besluiten te zoeken naar vrede en wat goed is voor het land en dat zij niet op de eerste plaats bedacht zijn op eigen belang en macht. Wij bidden voor degenen die zich voor vrede inzetten, om het leed van het Syrische volk te verzachten, om de tranen van de Syriers te drogen zodat zij de moed niet laten zinken ondanks dreiging van binnenuit en onverschilligheid van de buitenwereld. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons.

dag 6 (woensdag 4 september): Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk

Vandaag bidden we in het bijzonder voor de Christelijke minderheid in Syrië (5,2%). Na de Synode over de Kerk in het Midden Oosten (2010), wensten Christenen actieve getuigen van het Evangelie zijn in het hart van de Joods-Islamitische wereld… Het heeft niet lang geduurd voordat geweld de vruchten van deze synode in vele landen heeft verstikt.

De Christelijke minderheid bevindt zich steeds in een kwetsbare positie, in een tweeslachtige status quo: "Bij de conflicten in de Arabische wereld, hebben Christenen meestal een neutrale positie ingenomen: Zij staan niet aan de kant van de regering, noch van de oppositie… Om die reden worden zij uiteindelijk door beide partijen verstoten. Beide wensen volledige trouw. En zo heeft neutraliteit de twee ontvoerde bisschoppen en drie priesters niet kunnen redden. Zij heeft evenmin honderden Christenen gered die vermoord of ontvoerd zijn en ook de massale uittocht van jonge mensen en hele families niet kunnen tegenhouden."Paulus van Tarsus, die zich helemaal had ingezet voor de vervolging van de Kerk, maakte een radicale ommezwaai op weg naar Damascus. Zo is hij uitgegroeid tot de Heilige Paulus, apostel en missionaris. In Damascus preekte hij voor het eerst.

Wij bidden voor onze broeders en zusters in het geloof. Heilige Paulus, zegen het Christendom in Syrië, steun de Christenen in dit land. Vergeet deze plaats niet die de wieg is van het Christendom. Moge het Geloof niet afnemen! Laat ons de steun en de troost van hun Christelijke broeders en zusters voelen van over de gehele wereld. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons.

Dag 7 (donderdag 5 september): Geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid voor allen

"Het is tijd de wapens neer te leggen en voor de internationale mogendheden, in plaats van op te roepen tot geweld, zich voor vrede in te zetten. Tijdens de gehele crisistijd, zijn onze kerken steeds vrijwel vol geweest. De mensen voelen dat God, ondanks de problemen, wonderen voor hen doet. Er is een mengeling van hoop en wanhoop. De mensen weten niet wat de toekomst voor hen in petto heeft. De mensen voelen angst maar desondanks zijn zij sterk in hun geloof."

Patriarch Gregor III. Laham

"Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie." (2 Kor 4: 16-17).

Wij bidden dat hoop niet leidt tot onmacht. Wij bidden dat Christus, Vorst van Vrede en Licht in de Wereld, het Syrische volk vervult van vertrouwen zodat het vervuld wordt van hoop door de kracht van de Heilige Geest." Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons.