Hoge functionaris van het Vaticaan staat stil bij kardinaal Van Tuen tien jaar na zijn dood

vrijdag, 21 augustus 2015
Nieuws
Hier volgt de vertaling van een preek die afgelopen vrijdag werd uitgesproken door Mgr. Mario Toso, secretaris van de Pauselijke Raad voor Vrede en Gerechtigheid bij gelegenheid van de tiende verjaardag van het overlijden van...

"Er is een nauwe relatie tussen de Nieuwe Evangelisatie en het Kruis van Christus"

 

Hier volgt de vertaling van een preek die afgelopen vrijdag werd uitgesproken door Mgr. Mario Toso, secretaris van de Pauselijke Raad voor Vrede en Gerechtigheid bij gelegenheid van de tiende verjaardag van het overlijden van kardinaal Franë§ois-Xavier Nguyên Van Thuë¡n.

Beminde Broeders en Zusters,

De tiende verjaardag van het overlijden van de geliefde Dienaar Gods, kardinaal Van Thuë¡n "zijn begrafenis enkele maanden geleden in deze kerk Santa Maria della Scala staat ons nog duidelijk voor ogen "wordt herdacht met deze Eucharistieviering op de dag van het feest van de Verheffing van het Kruis. Vlak voor ons liggen nu de Synode in oktober, gewijd aan de Nieuwe Evangelisatie en de opening van het Jaar van het Geloof. Meer dan ooit bedenken we dat de herinnering aan kardnaal Van Thuë¡n vol staat met herderlijke verwijzingen die overvloeien van symboliek.

 

In het bijzonder biedt het feest van de verheffing van het Kruis ons de gelegenheid stil te staan bij kardinaal Van Thuë¡n als een dappere getuige van de liefde voor Christus met een totale en gelovige liefde die hem leidde naar kwelling toegepast op slaven. Het Kruis is de plaats waar Jezus Christus ons de hoogte, lengte en diepte van Zijn liefde voor de Vader en de mensheid liet zien. Dank zij zulk een onmetelijke liefde die alle kennis te boven gaat, vervulde Hij de wil van God en verloste Hij de mensheid die werd verrijkt met het vermogen tot liefde eigen aan God.

 

Tijdens de jaren van meedogenloze opsluiting, ontleende deze dienaar van God kracht aan de liefde van de gekruisigde Christus. Hij dompelde zich er in onder en vierde de Eucharistie in haar diepste betekenis, bewogen door een vurig geloof. Hij wilde een lijdende liefde uitdragen door na zijn ontslag uit de gevangenis het borstkruis te dragen, dat hij stukje bij beetje had gemaakt in gevangenschap, als een teken van hoop voor iedereen en in het bijzonder de vluchtelingen en emigranten onder zijn landgenoten. In zijn preken haalde hij vaak het liturgisch gebed "O Crux ave, spes unica" – ‘Gegroet o Kruis, onze enige hoop’ aan. Het Kruis of liever de uiterste liefde van Jezus Christus die daarmee werd getoond, is de hoop van de wereld. Alleen deze liefde verlost en herschept mensen en brengt volledig welzijn aan de volkeren. Alleen als de volle liefde voor Christus, voor de Vader en voor de mensheid wordt ontvangen en beleefd, is het mogelijk herboren te worden en het leven in de maatschappij te baseren op liefde voor de ander in plaats van haat en angst voor onze medemensen.

 

Tijdens zijn werk voor de Pauselijke Raad voor Vrede en Gerechtigheid, bleef de dienaar Gods, kardinaal Van Thuë¡n, opzien naar de liefde van de Gekruisigde Christus als de bron bij uitstek voor de humanisering en bevrijdende hernieuwing van cultuur, politiek, economie, financiën, betrekkingen tussen de volkeren en de massamedia.

 

We weten allen dat de Nieuwe Evangelisatie slechts kan worden uitgevoerd door gemeenschappen of Christelijke leken die een diep geloof belijden. Een dergelijk geloof kan een nieuwe cultuur worden en een nieuwe aanpak als het geheel wordt ontvangen, geheel doordacht en gelovig beleefd en gevierd met een intense liefde voor Jezus Christus. Een Nieuwe Evangelisatie voert gelovigen binnen en steunt hen in het nieuwe leven van geloof dat Jezus Christus toont en tot het uiterste uitvoert aan het Kruis zodat zij de herauten en getuigen ervan worden.

 

Vandaar de nauwe relatie tussen de Nieuwe Evangelisatie en het Kruis van Christus. De Nieuwe Evangelisatie wil ons Jezus Christus laten ontmoeten, met Hem laten leven, zijn gekruisigde liefde beleven, een trouwe liefde voor God en de mens. Onze hedendaagse wereld, vooral de Europese, die tekenen van ontkerstening en verzwakt geloof vertoont, heeft dringend behoefte aan een Nieuwe Evangelisatie, van opkijken naar het Kruis als middel tot genezing, zoals de Israëlieten deden die dodelijk gebeten door ‘vuurspuwende slangen’, genazen door op te zien naar de bronzen slang, geplaatst op de staf van Mozes (zie Numeri 21: 4-9).

 

Geïnspireerd door de liefde voor Christus’ dood aan het Kruis, kunnen we ons beschermen tegen het kwade gif van die ‘vuurspuwende slangen’, die op het vlak van het innerlijke en geestelijke leven bestaan uit: de wens absolute heersers over de waarheid te zijn, de wens anderen te overheersen, gebrek aan broederschap, haat en die op het vlak van de nieuwe ideologieën bestaan uit materialistische consumptie, mercantilisme en technocratie.

 

Dank zij de heilige gave van liefde voor de gekruisigde Christus die, zoals Benedictus XVI onderwijst in Caritas in Veritate "Naastenliefde in Waarheid, zal het Christendom de volheid van zijn schittering tonen, van zijn inspirerende kracht bij de vorming van een nieuwe ethos en beschaving en zich niet beperken tot een eenvoudig achterland van goede bedoelingen (zie Caritas in Veritate, n. 4).
Laten wij, bijeengekomen voor de viering van de Eucharistie van vandaag, op het feest van de verheffing van het Kruis, ons meeslepen naar het transcendente dynamisme van de liefde voor Christus die zich in zekere zin zelf een ‘slaaf’ van God en van de mensheid maakt, Zijn gehele leven wegschenkt opdat niemand verloren gaat. Laten wij kijken naar het voorbeeld van kardinaal Van Thuë¡n die daar een getuige bij uitstek van werd.

 

Moge het Kruis waarop Jezus zijn armen uitstrekte, Joden en heidenen in één familie verenigen en ons helpen net als de dienaar van God Van Thuë¡n, herauten van eenheid en vrede te worden.

 

O Crux ave, spes unica "Gegroet o Kruis, onze enige hoop.

 

+ Mario Toso

 

Secretaris van de Pauselijke Raad voor Recht en Vrede

 

Bron: Zenit

 

Foto: Blog Orlando Carmona