Eenheid van Kerken doel van synode

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De elfde plenaire zitting van de speciale bisschoppensynode voor het Midden-Oosten vond maandag morgen plaats in aanwezigheid van paus Benedictus. Op deze zitting werd de Relatio post disceptationem (verslag na de dicussie) gepresenteerd door de Koptische
20101019naguib01

De elfde plenaire zitting van de speciale bisschoppensynode voor het Midden-Oosten vond maandag morgen plaats in aanwezigheid van paus Benedictus. Op deze zitting werd de Relatio post disceptationem (verslag na de dicussie) gepresenteerd door de Koptische Patriarch Antonios Naguib. Na deze verslaglegging begint het werken aan een slotdocument.

"De verkondiging van het Evangelie en van Christus aan alle volkeren is de hoogste plicht van al onze Kerken," begon het verslag. "Onze Kerken moeten opnieuw missionaire ijver krijgen en in ons de betekenis, enthousiasme en dynamisme van het missionaris zijn hernieuwen. Missionaire vorming is hoogst noodzakelijk voor de gelovigen, vooral voor degenen die een leidersrol spelen in het leven van de Kerk. Religie moet niet gepolitiseerd worden, noch moet de staat boven religie uitgaan. Moderne media (tekst, website, internet, televisie, radio) hebben een belangrijke plaats op dit gebied. Zij vormen een krachtig en waardevol middel bij het verspreiden van de Christelijke boodschap, voor het aangaan van uitdagingen waar zij voor staat en voor communicatie met de gelovigen in de diaspora. Mensen in leidersposities moeten in staat zijn deze doelen te verwezenlijken. Oosterse Christenen moeten zich betrokken voelen bij het algemeen belang in al zijn aspecten, zoals de altijd gedaan hebben.

Aandacht

"De socio-politieke situatie in onze landen hebben een directe invloed op de Christenen, die de negatieve gevolgen sterker ondergaan. Terwijl we geweld veroordelen, van welke kant dan ook, roepen wij op tot een rechtvaardige en blijvende vrede van het Israëlisch-Palestijns conflict en tonen we ons solidair met het Palestijnse volk, wiens positie fundamentalisme voortbrengt. We roepen de politieke wereld ook op meer aandacht te besteden aan de tragische situatie van de Christenen in Irak die de belangrijkste slachtoffers zijn van de oorlog en zijn gevolgen. Godsdienstvrijheid is een essentieel onderdeel van mensenrechten. Vrijheid van aanbidding is een onderdeel van godsdienstvrijheid. In de meeste van onze landen is vrijheid van aanbidding in de grondwet gegarandeerd. Maar niettemin zijn er bepaalde wetten of praktijken in sommige landen die deze vrijheid inperkt. Religieuze vrijheid is geen relativisme dat alle godsdiensten gelijkschakelt. Het is het resultaat van de plicht van elke persoon de waarheid te volgen door een sterke keus in zijn geweten en tegelijkertijd de waardigheid van elke persoon te respecteren . Godsdienstvrijheid houdt ook het recht in zijn geloof te belijden, een recht en plicht voor elk geloof.

Gemeenschap

"Een van de grootste uitdagingen die de aanwezigheid van Christenen in sommige landen in het Midden-Oosten bedreigen, is emigratie. De hoofdoorzaken voor dit verschijnsel is de economische en politieke situatie, de opkomst van het fundamentalisme en de inperking van vrijheid en gelijkheid, hetgeen voor een groot deel is toe te schrijven aan het Israëlisch-Palestijns conflict en de oorlog in Irak. Emigratie is een natuurlijk recht dat valt onder de vrije keus van individuen en families, vooral van personen die in onmogelijke posities leven. Maar de Kerk heeft de plicht haar gelovigen aan te sporen om te blijven als getuigen, apostelen en bouwers van vrede en welzijn in hun landen. We moeten meer waardering, begrip en ervaring krijgen van de eenheid van de Kerk. Het is essentieel dat we de Kerk presenteren als een gemeenschap in catechese, prediking en opleiding van clerus en leken. Communio moet op de eerste plaats affectief zijn om effectief te kunnen worden. De eenheid van de Kerken is de eerste plicht en het doel van deze synode. Herders moeten de gelovige helpen de mooie variëteit van de Kerk in eenheid te leren kennen en waarderen. Interkerkelijke relaties moeten bevorderd worden, niet alleen onder de Kerken in het Midden-Oosten, maar ook met alle Oosterse Kerken en de Latijnse Kerk in de diaspora in eenheid met de Heilige Vader, de Heilige Stoel en pauselijke vertegenwoordigers. Missie en oecumenisme zijn sterk met elkaar verbonden. De Katholieke en Orthodoxe Kerken hebben veel met elkaar gemeen. Een oprechte poging is nodig om vooroordelen te overwinnen, elkaar beter te begrijpen en te streven naar de volle eenheid in geloof, de sacramenten en de hiërarchie. Deze synode zou een hulp moeten zijn voor verdere eenheid met onze Orthodoxe zusterkerken en de kerkelijke gemeenschappen.

Dialoog

"Er is gesuggereerd dat er een commissie opgericht moet worden voor de vitalisering en coördinatie van de communicatiemiddelen in het Midden-Oosten. De media en communicatie zijn krachtige middelen de eenheid te bewaren. In onze Oosterse Kerken is de Goddelijke Liturgie het centrum van religieus leven. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken van de christelijke identiteit, in het versterken van de verbondenheid met de Kerk en in het bevorderen van het geloofsleven. We moeten dan ook de zin voor het heilige, voor symbolen en foor volksgeloof bewaren en verdiepen. Het Israëlisch-Palestijns conflict raakt de relaties tussen Christenen en Joden. De Heilige Stoel heeft herhaaldelijk en duidelijk zijn mening naar voren gebracht dat beide volken in staat moeten zijn in vrede te leven, elk in hun eigen thuisland met veilige en internationaal erkende grenzen. Onze Kerken verwerpen antisemitisme en anti-Judaïsme. Om tot een vruchtbare dialoog te komen moeten Christenen en Moslims elkaar beter leren kennen . Talrijke initiatieven hebben bewezen dat het mogelijk is bij elkaar te komen en samen te werken op basis van gedeelde waarden (vrede, solidariteit, geen geweld). De Oosterse Kerken zijn het meest gekwalificeerd interreligieuze dialoog met de Islam te bevorderen . Die taak komt hun toe vanwege hun geschiedenis, aanwezigheid en missie. Het is nodig provocaties, geweld, vernederingen en anti-islamitisch gedrag te vermijden. Om oprecht te zijn moet dialoog op basis van waarheid gevoerd worden." (Bron: VIS)