Een radiozender voor de Turkana’s

Project
De stam van de Turkana's woont in het noordwesten van Kenia. Zij zijn maar met een half miljoen mensen. Net als de Massaï, die veel meer bekend zijn, leven zij vooral van hun veestapel.
radio_akicha5

Vroeger vormde hun kudde runderen de basis voor hun levensonderhoud. Tegenwoordig houden de Turkana’s behalve runderen ook kamelen, geiten en schapen en de sociale status van een familie wordt ook nu nog afgemeten aan het aantal dieren dat zij bezit. Runderen blijven van groot belang en hun eigenaren geven hun zelfs een naam. In de mythologie van de stam spelen runderen de rol van bemiddelaar tussen de voorouders en de nog levende familieleden.

Christelijke Turkana’s

Toch zijn veel Turkana’s tegenwoordig Christen. Er zijn weliswaar pas in de jaren zestig missionarissen tot het gebied doorgedrongen, toen er grote hongersnood heerste en de regering op de hulp van de katholieke kerk rekende, maar toch is er veel werk verzet in de laatste vijftig jaar: 80 % van de gezondheidzorg is in handen van het bisdom Lodwar, dat in 1978 werd opgericht, en er zijn 24 parochies en 51 priesters. Ook zijn er scholen opgericht, maar tot op heden gaat nog maar 34 % van de kinderen regelmatig naar de lagere school. De scholing van de meisjes bevindt zich in een miserabele toestand: de meeste meisjes worden helemaal niet naar school gestuurd of zij worden door hun ouders uitgehuwelijkt voordat ze ook maar het minste of geringste diploma hebben behaald.

Nomaden

Van oudsher zijn de Turkana’s nomaden. Soms leggen zij 40 km per dag af. Er zijn er die zich wel definitief ergens hebben gevestigd, maar het gebrek aan grasland en water dwingt ze nog steeds om hun kudden te volgen naar plekken waar hun dieren wél voedsel en water vinden. De droogte en de honger spelen een grote rol in het leven van deze mensen. Sommigen trachten een beter leven op te bouwen in Lodwar, maar in deze sterk groeiende stad waar zich ook mensen vestigen uit anderen delen van het land, nemen de problemen alleen maar toe: aids, alcoholisme en prostitutie.

Analfabeet

De katholieke kerk zou meer willen doen voor deze mensen, maar hoe kan zij hen bereiken als een groot aantal van hen steeds weer afreist naar verafgelegen gebieden? 98% van de Turkana’s is analfabeet en in de stad hebben maar weinig mensen televisie of internet; bovendien spreken de meeste inwoners alleen de taal van hun stam en geen Engels, noch Kiswahili. Dat betekent dat de talen die door de meeste media in Kenia worden gebruikt, voor hen vreemde talen zijn. Maar de Kerk kreeg een idee: zij zou graag een katholieke radiozender oprichten in de taal van de stam. Het waren altijd de oudere vrouwen en mannen die hun kennis, hun ervaring en hun waarden aan de jongere generatie doorgaven via verhalen, liederen, gedichten en spreekwoorden. Nu zou een radiozender die taak op zich kunnen nemen. De zender zou zelfs aanvullende kennis aan de mensen kunnen doorgeven.

Media-priester

Angel Valdivia López, de priester die in het bisdom verantwoordelijk is voor de media, schreef ons: "Voor veel gemeenschappen van nomaden is de radio het enige communicatiemiddel waardoor zij constant in contact staan met de buitenwereld. Het is heel gewoon om nomaden, daar waar zij zich tijdelijk hebben gevestigd, zich ‘s avonds rondom een radio te zien verzamelen. Er is zelfs al een naam bedacht voor de zender: ‘Radio Akicha ‘. ‘Akicha’ betekent ”licht en de naam staat voor het hele programma, want de bedoeling van de uitzendingen is licht te brengen in de meest afgelegen gebieden. In de programma’s zullen zowel goede raad op het gebied van het gezinsleven, het voorkomen van ziektes en de bescherming tegen aids aan bod komen, als uitzendingen gewijd aan het christelijk geloof en de overdracht van traditionele culturele waarden van de Turkana’s. Er zullen ook uitzendingen worden gewijd aan het regionale en nationale nieuws. Sommige thema’s kunnen worden behandeld in de vorm van radiospelletjes, niet alleen als voorlichting maar ook als amusement. Er zullen toneelgroepen van scholen deelnemen. En quizzen en dichtwedstrijden moeten de luisteraars ertoe aan zetten actief mee te doen.

Opleiding

Dit radiostation moet de benodigde technische uitrusting krijgen, maar er moet ook een team van medewerkers worden opgeleid. Kerk in Nood heeft € 15.000 beloofd om ervoor te zorgen dat ‘Radio Akicha’ het licht kan brengen aan de Turkana’s.

"doneer%20nu%20project%20button2.jpg"

Projectcode: 130-08-69

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.