Christelijke Kerken werken samen aan heropbouw

maandag, 03 april 2017
Nieuws
De Syrisch-katholieke bisschop, de Chaldeeuws-katholieke bisschop en twee Syrisch-orthodoxe bisschoppen ondertekenden in Erbil, in Iraaks Koerdistan, een akkoord om de christenen te helpen van wie de huizen in 2014 door IS werden vernield.
jlk-nov-12-2016_154

Door Daniele Piccini

Het idee kan niet langer gewoonweg als een droom worden afgedaan: de hoop van duizenden Iraakse christenen, die drie jaar geleden door de criminele invallen van IS uit hun dorpen werden verdreven, dat ze ooit naar hun huizen in de Vlakte van Nineve zullen kunnen terugkeren. Met de ondertekeningsplechtigheid op 27 maart 2017 in de kantoren van het aartsbisdom van de Chaldeeuws-Iraakse Kerk in Erbil werd een akkoord bereikt tussen de drie christelijke Kerken in Irak – de Syrisch-katholieke Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk en de Chaldeeuws-katholieke Kerk – over de oprichting van het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (NRC) dat met de planning van en het toezicht op een programma voor de heropbouw van de christelijke huizen werd belast. Het Comité bestaat uit zes leden die onder de vertegenwoordigers van de drie bovenvermelde Kerken werden gekozen (elk twee leden) en uit drie externe experts, die door de pauselijke stichting Kerk in Nood werden voorgedragen. De katholieke hulporganisatie zelf heeft een adviserende functie en zal instaan voor de inzameling van de nodige middelen.

12.000 verwoeste huizen
Uit het advies na een in opdracht van Kerk in Nood uitgevoerde professionele raming blijkt dat meer dan 12 000 huizen moeten worden heropgebouwd die door IS werden platgebrand, vernield of gedeeltelijk beschadigd. De kosten daarvan zullen meer dan 200 miljoen euro bedragen. De ingezamelde financiële middelen zullen aan elk van de Kerken worden toegewezen, in verhouding tot het aantal beschadigde huizen van leden van hun geloofsgemeenschap, zoals berekend in het uitgebrachte advies.

Terug naar de wortels
Na de ondertekeningsplechtigheid benadrukte monseigneur Timothaeus Mosa Alshamany, de aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië en abt van het klooster van de Heilige Mattheüs, de dubbele historische betekenis van het akkoord – enerzijds de oecumenische geest die dit mogelijk heeft gemaakt en anderzijds de effectieve mogelijkheid voor christenen om naar hun wortels en naar een leven in waardigheid terug te keren. “Tegenwoordig”, zo zei hij “zijn wij een verenigde Kerk – Syrisch-orthodox, Chaldeeuws en Syrisch-katholiek – verenigd in het werk om die huizen in de Vlakte van Nineve herop te bouwen, in de inspanningen om de hoop te doen terugkeren in de harten van de bewoners van die dorpen en om aan degenen die de dorpen hebben verlaten te vragen om terug te keren.” De aartsbisschop wees op de belangrijke rol die Kerk in Nood bij het ontstaan van dit initiatief heeft gespeeld: “Wij zouden Kerk in Nood willen bedanken voor de grote hulp en de terbeschikkingstelling van levensmiddelen in het verleden. Nu vervult deze hulporganisatie een doorslaggevende rol bij de heropbouw van onze huizen.”

Eenheid onder Christenen
Het principe van eenheid en het spreken met “één stem” is een bron van grote vreugde voor pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke van Kerk in Nood voor het Midden-Oosten. Kerk in Nood zal het werk van het comité op de voet volgen, maar wel enkel in de aanvangsfase. In de daaropvolgende fasen zal de hulporganisatie zich beperken tot het zoeken naar mogelijke financieringsbronnen en zich daarbij vooral op grootmoedige internationale weldoeners richten. “Wat wij hebben gedaan om dit initiatief te ondersteunen, hebben wij niet voor het geld gedaan”, benadrukt pater Halemba, die zichtbaar tevreden is bij de ondertekening van het akkoord, “wij hebben het gedaan om ervoor te zorgen dat de christenen in Irak kunnen blijven. Wij werken voor God.”

De Syrisch-katholieke aartsbisschop Yohanna Petros Mouche van Mosoel onderstreepte met betrekking tot de eenheid tussen de christelijke Kerken: “Ik zou de christenen van de Vlakte van Nineve willen uitnodigen om naar hun geboortestreek terug te gaan en opnieuw in hun dorpen te gaan wonen, om daar getuigenis af te leggen van het christendom. Vandaag verenigen wij onze krachten om te tonen dat wij allen dezelfde wens hebben om zo snel mogelijk met de uitvoering van deze onderneming te beginnen”.

Moed om te blijven
De moed waarvan de drie christelijke Kerken blijk geven om deze stap te zetten, is het antwoord op de moed van de christenen die besloten hebben om in Irak te blijven. Dit werd tot uitdrukking gebracht door de Chaldeeuws-katholieke bisschop Mikha Pola Maqdassi van Alqosh, die zei: “Vandaag hebben wij ons akkoord gegeven voor de heropbouw van de huizen in onze verwoeste dorpen. Dat is een moedige stap voorwaarts die ons met grote vreugde vervult en die de christenen ertoe aanzet om in hun dorpen en in hun eigen land te blijven.”

De Syrisch-orthodoxe metropoliet Nicodemus Daoud Matti Sharaf van Mosoel, Kirkoek en Koerdistan richt een oproep tot alle internationale weldoeners: “Wij zijn de wortels van het christendom. Wij moeten in ons land blijven. Wij moeten als getuigen van Jezus Christus in dit land, in Irak en vooral in de Vlakte van Nineve blijven. De taak om alle huizen herop te bouwen in de dorpen waar IS alles heeft vernield, is werkelijk een enorme uitdaging. Heel veel dank bij voorbaat aan iedereen die ons daarbij zal helpen.”

Foto: Jaco Klamer