China: bisschop licht stap toe

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschop-coadjutor Francis An Shuxin van het Chinese bisdom Baoding heeft in een interview met AsiaNews zijn omstreden overstap naar de staatsgecontroleerde kerk toegelicht.
an_shuxin

Bisschop-coadjutor Francis An Shuxin van het Chinese bisdom Baoding heeft in een interview met AsiaNews zijn omstreden overstap naar de staatsgecontroleerde kerk toegelicht.

"Ik ben lid van de Patriottische Vereniging (CPA) geworden omwille van het welzijn van het bisdom en vanwege de dringende noodzaak tot evangelisatie", zegt mgr. An. Onlangs schokte hij de ondergrondse katholieke Kerk, waarvan hijzelf bisschop is, door ook binnen de CPA het bisschopsambt te aanvaarden. Dit werd door vele ondergrondse katholieken als "verraad" gezien. Zijn stap volgde na tientallen jaren ondergedoken te zijn en na tien jaar detentie bij de politie.

Strijdig

Eind juli trad de bisschop toe tot de CPA. Eerder al, na zijn vrijlating na tien jaar gevangenschap in 2006, had hij al mondeling ingestemd zich bij de CPA aan te sluiten, aldus mgr. An in een telefoongesprek met AsiaNews. Daarin benadrukte hij dat het mondelinge afspraken betreft en dat hij niets heeft getekend.

Onlangs hebben een aantal van zijn priesters hun verdriet en verbazing uitgesproken over hun toekomstige bisschop en de huidige situatie. De CPA is een door de staat geïnitieerde organisatie die een volledig van de Heilige Stoel onafhankelijke kerk wil vormen. Paus Benedictus XVI schrijft in zijn brief aan de Chinese katholieken van juni 2007 dat dit doel "onverenigbaar" is met de katholieke leer.

Beter functioneren

Het doel van zijn stap is het bisdom beter te kunnen besturen zodat de lokale Kerk ook beter kan functioneren in overeenstemming met de overheidsrichtlijnen. "Ik hoop dat het bisdom zal kunnen gedijen" en aan haar opdracht tot evangelisatie kan voldoen."

Als bisschop moet hij openlijk kunnen functioneren om zijn werk goed te doen. Als voorbeeld noemt hij het restaureren van kerkelijk onroerend goed. Bovendien, zegt de bisschop, erkent de Heilige Stoel vele bisschoppen die tot de CPA behoren. Voorafgaand aan zijn toetreding tot de CPA heeft mgr. An geen contact gehad met de Heilige Stoel gehad.

Eerder hadden bronnen in het Vaticaan en in Baoding tegenover AsiaNews verklaard dat de bisschop door de Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren tot de stap was aangezet. Dat heeft de congregratie categorisch ontkend.

Gehoorzaamheid vereist

AsiaNews vroeg de bisschop of hij zou deelnemen aan de voor onbepaalde tijd uitgestelde Nationale Assemblee van Katholieke Afgevaardigden. Dit gremium moet de nationale voorzitter van de CPA kiezen evenals de voorzitter van de Raad van Bisschoppen, een soort bisschoppenconferentie van niet door het Vaticaan erkende bisschoppen.

Veel bisschoppen boycotten de Assemblee omdat deze "onverenigbaar is met de katholieke leer". De CPA wil dat er een aan haar gehoorzame kandidaat wordt gekozen en wacht met de vergadering tot de bisschoppen voor haar buigen. Het uitstel duurt nu al bijna twee jaar.

Volgens bisschop An is hij niet stemgerechtigd om aan de CPA-assemblee deel te nemen.

Toch zijn veel katholieken en China-deskundigen het niet eens met de overstap van bisschop Francis An Shuxin naar de CPA, ongeacht zijn beweegredenen. Zij wijzen naar de beginselen zoals die zijn vastgesteld in de pauselijke brief van 2007. "Indien nodig, zal ik stoppen met de CPA" aldus mgr. An.

Verontwaardiging

De verontwaardiging tegenover de An Shuxin is des te sterker omdat de residerend bisschop van Baoding, mgr. James Su Zhimin sinds 1996 op onbekende plaats wordt gevangen gehouden. Ook een aantal van zijn priesters delen dit lot. Mgr. Su is slechts een keer gezien toen hij in november 2003 korte tijd in een ziekenhuis heeft gelegen. Het is niet eens bekend of hij nog wel in leven is.

Sommige priesters in de provincie Hebei, waar het bisdom Baoding ligt, nemen het mgr. An kwalijk zijn besluit zonder overleg met mgr. Su te hebben genomen. Volgens hen had hij nooit zonder zijn bisschop zijn gevangenschap mogen verlaten. Maar volgens mgr. An is het onmogelijk om bisschop Su te spreken omdat hij strikt huisarrest heeft.

Vrijlating

Om de spanningen tussen de ondergrondse en "officiële" katholieken in Baoding te verminderen moet bisschop Su Zhimin te worden vrijgelaten, vinden sommigen. Anthony Lam Sui-ki, senior onderzoeker van het Heilige Geest Studiecentrum, noemt het "zeer betreurenswaardig" dat bisschop An is toegetreden tot de CPA, juist na de pauselijke brief aan de Chinese katholieken. Ook hij meent dat vrijlating van bisschop Su de verdeeldheid in het bisdom kan herstellen.

Zo vindt ook priester Jozef uit Hebei, die voordien tot de ondergrondse Kerk hoorde, dat "bisschop Su het hart van de ondergrondse gemeenschap van Baoding kan troosten en de naam van bisschop An kan zuiveren. Dan kan er iets veranderen."

"De katholieken van Baoding moeten elkaar vergeven en in dialoog gaan. China en het Vaticaan kunnen alleen in onderhandeling een akkoord bereiken. Dit is natuurlijk zeer belangrijk, maar uitsluitend van externe aard. Dat akkoord moet eerst bereikt worden voor bisschop Su vrijgelaten kan worden."

Toekomst

Wat betreft de moeilijkheden van het bisdom Baoding zegt mgr. An dat hij er niet de oorzaak van is en dat hij niet in staat is ze op te lossen. Sommige priesters kunnen niet met hem samenwerken omdat ze waarschijnlijk "hun oude zienswijze niet kunnen afleggen" en geen nieuw concept kunnen aanvaarden om openlijk en normaal te kunnen werken. De bisschop zal de deur openhouden, en zal niemand "verwerpen" die hem niet aanvaardt.

De hoop van Baoding berust op de inspanningen van de gelovigen om de Kerk tot een betere en diepere spirituele groei te brengen. "Ik bid dagelijks voor Gods leiding", aldus mgr. An, die oproept tot gebed voor het bisdom.

Bron: AsiaNews